Par Lojalitātes programmu

Mums ir liels prieks, ka tu novērtē un izmanto mūsu pakalpojumus. Klienti ir pats svarīgākais mūsu darba iedvesmas avots un pamudinājums augt, attīstīties, rast jaunus un dažādām vajadzībām pielāgotus risinājumus. Katrās attiecībās pienāk brīdis, kad ir jāsper nākamais solis. Mēs atzīstam – mums patīk mūsu klienti, un mēs gribam tos iepriecināt biežāk un vairāk!

Tet Lojalitātes programma ir mūsu solis pretī tev – mūsu gudrajam un prasīgajam klientam!

Biežāk uzdotie jautājumi:
Lojalitātes programmas lietošanas noteikumi

1. Piedāvājuma apraksts:

1.1. SIA "Tet", reģ. Nr.40003052786, (turpmāk tekstā – Tet) Lojalitātes programma (turpmāk tekstā – Lojalitātes programma) nodrošina informāciju par Tet sadarbības partneru piedāvāto preču un pakalpojumu ar īpaši izdevīgiem noteikumiem (turpmāk tekstā – Piedāvājumi) pieejamību Tet elektronisko sakaru pakalpojumu abonentiem, kas ir Tet klientu pašapkalpošanās sistēmas Mans Tet reģistrētie lietotāji (turpmāk tekstā – Abonenti).

1.2. Lojalitātes programmas lietošanas noteikumus nosaka šis dokuments (turpmāk tekstā – Lietošanas noteikumi), un tie ir saistoši katram Lojalitātes programmas dalībniekam, kas to lieto. Uzsākot lietot Lojalitātes programmu, Abonents tādējādi pauž piekrišanu Lietošanas noteikumiem.

1.3. Sadarbības partneru Piedāvājumi, to izmantošanas termiņš, cena, kā arī citi nosacījumi ir noteikti Tet klientu pašapkalpošanās sistēmā Mans Tet, kā arī Lojalitātes programmas attiecīgajā Piedāvājuma kuponā vai informācijā pie tā. Piedāvājumu skaits var būt ierobežots, kā arī Abonents ir atbildīgs par Piedāvājuma izmantošanu atbilstoši tā nosacījumiem.

1.4. Par Piedāvājumu saturu, kvalitāti, kā arī nosacījumiem ir atbildīgs attiecīgā Piedāvājuma pārdevējs – Tet sadarbības partneris.

1.5. Lai izmantotu Piedāvājumu, Abonents izvēlas vēlamo Piedāvājumu vai Piedāvājumus, izdrukā vai citādi fiksē atbilstošo Piedāvājuma kuponu. Pirms Piedāvājuma izmantošanas to uzrāda Tet sadarbības partnerim, kas piedāvā attiecīgo Piedāvājumu atbilstoši Tet norādītajām prasībām. Tet ir tiesīgs noteikt arī citu kārtību Piedāvājumu izvēlei, par to izvietojot informāciju Tet klientu pašapkalpošanās sistēmā Mans Tet.

1.6. Abonents nav tiesīgs Piedāvājumu atsavināt trešajai personai, vai arī izmantot trešo personu, izņemot attiecīgā Tet sadarbības partnera popularizēšanai vai reklamēšanai, tajā skaitā Piedāvājumu izmantot kā balvu, prēmiju vai cita veida atlīdzību par dalību trešo personu rīkotos pasākumos. Piedāvājuma vai tā satura tālāka pārdošana, iznomāšana vai sadalīšana bez iepriekšējas rakstiskas vienošanās ar Tet ir aizliegta. Šī noteikuma pārkāpuma gadījumā Piedāvājumu sniegšana var tikt pārtraukta, kā arī Abonentam iestājas civiltiesiskā atbildība saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

1.7. Visa informācija, tajā skaitā attēli, kas ir pieejami Tet klientu pašapkalpošanās sistēmā Mans Tet, ir ekskluzīvs Tet vai tā sadarbības partnera īpašums.


2. 
Tet tiesības un pienākumi:

2.1. Pēc saviem ieskatiem ierobežot vai pārtraukt Abonenta pieeju Piedāvājumiem, ja Abonents pārkāpj Lietošanas noteikumus, Tet norādījumus vai normatīvos aktus vai Tet par to ir pamatotas aizdomas.

2.2. Jebkurā laikā izdarīt grozījumus Lietošanas noteikumos, kuri stājas spēkā pēc jaunās Lietošanas noteikumu versijas publicēšanas Mans Tet.

2.3. Nosūtīt Abonentam elektroniskus vai cita veida paziņojumus ar prasību izpildīt Lietošanas noteikumu un/vai Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības.

2.4. Tet ir tiesīgs pārtraukt vai ierobežot Piedāvājumu darbību, ja tas nepieciešams Piedāvājumu pilnveides vai modernizēšanas darbiem.


3. Abonenta tiesības un pienākumi:

3.1. Abonents ir atbildīgs par visām darbībām un to sekām, kuras viņš vai trešā persona, kas izmanto Abonenta datus, veic, izmantojot Piedāvājumu, saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3.2. Abonents apzinās, ja Tet nav noteicis citādi, ka par Piedāvājumu saturu, kvalitāti, kā arī nosacījumiem ir atbildīgs attiecīgā Piedāvājuma pārdevējs – Tet sadarbības partneris. Abonents ir patstāvīgi atbildīgs par Piedāvājuma izmantošanu atbilstoši tā noteikumiem. Piedāvājuma vērtība, cena vai tās neizmantotā daļa Abonentam netiek kompensēta, izmaksāta vai ieskaitīta Abonenta izmantoto elektronisko sakaru pakalpojumu samaksas vai citu Tet un Abonenta starpā pastāvošo saistību segšanai vai citādi atlīdzināta.